Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van:

NV CAMPARI BENELUX SA
Wolstraat 70
1000 Brussel
België
Btw-nummer: BE 0879.829.392
www.aperol.com/nl-be

Alle leveringen en betaling van de Aperol Spritz Fanshop verlopen via:

Distrimedia, nv
Industriepark Noord, 5a
B-9100 Sint Niklaas (BE)
Btw-nummer: BE 0453.473.614
www.DistriMedia.be

U kan Aperol Spritz rechtstreeks bereiken via het telefoonnummer 09 292.45.95 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 20u.

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Aperol Spritz Fanshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische Recht van toepassing.

 

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Aperol Spritz Fanshop: de fanshop van Aperol Spritz, bereikbaar via www.aperolspritzfanshop.be, geëxploiteerd door Campari BeNeLux;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Aperol Spritz Fanshop en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Aperol Spritz Fanshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Aperol Spritz Fanshop en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

AANBOD

 1. Aperol Spritz biedt deze site alleen aan voor personen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt om alcoholische dranken te consumeren en / of te kopen (afhankelijk van welke hoger is) in hun woonplaats en op voorwaarde dat de consumptie en / of aankoop van alcoholische dranken legaal is. Als dergelijke wetten niet bestaan ​​in uw woonplaats, moet u ouder zijn dan 18 jaar om toegang te krijgen tot de site.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Aperol Spritz Fanshop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Aperol Spritz Fanshop niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in AANBOD, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Aperol Spritz Fanshop zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • contactgegevens van de Aperol Spritz Fanshop waar de consument met klachten terecht kan; zijnde hello@aperolspritzfanshop.be
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

   

   

  HERROEPINGSRECHT

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Aperol Spritz Fanshop mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De bedenktijd beschreven bij DEFINITIES, gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Aperol Spritz Fanshop mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
   • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

    

   VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

   1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
   3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Aperol Spritz Fanshop hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

    

   UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN

   1. Als de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een bericht naar de klantenservice van de Aperol Spritz Fanshop (per email naar hello@aperolspritzfanshop.be of telefonisch op 09 292.45.95 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 20u); hij meldt hierbij minimaal zijn persoonlijke contactgegevens, het bestelnummer en de producten die hij wenst te retourneren.
   2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. Dit hoeft niet als de Aperol Spritz Fanshop heeft aangeboden het product zelf af te halen.
   3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Aperol Spritz Fanshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument mag het product gratis retourneren, d.w.z. middels een ongefrankeerde zending aan de Aperol Spritz Fanshop.
   6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

    

   VERPLICHTINGEN VAN DE APEROL SPRITZ FANSHOP BIJ HERROEPINGSRECHT

   1. De Aperol Spritz Fanshop zal na de melding van herroeping door de consument, de consument een ontvangstbevestiging sturen.
   2. De Aperol Spritz Fanshop vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Aperol Spritz Fanshop in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Aperol Spritz Fanshop aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
   3. De Aperol Spritz Fanshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
   4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Aperol Spritz Fanshop de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

    

   UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

   De Aperol Spritz Fanshop kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Aperol Spritz Fanshop dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

   1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

    

   DE PRIJS

   1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
   2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

    

   NAKOMING OVEREENKOMSTEN EXTRA GARANTIE

   1. De Aperol Spritz FanShop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Aperol Spritz FanShop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Een door de Aperol Spritz FanShop, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Aperol Spritz Fanshop kan doen gelden indien de Aperol Spritz Fanshop is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
   3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

    

   LEVERING EN UITVOERING

   1. De Aperol Spritz Fanshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten;
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Aperol Spritz Fanshop kenbaar heeft gemaakt.
   3. De Aperol Spritz Fanshop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
   4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Aperol Spritz Fanshop het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Aperol Spritz Fanshop tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Aperol Spritz Fanshop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

    

   BETALING

   1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst.
   2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Aperol Spritz Fanshop te melden.

    

   KLACHTENPROCEDURE

   1. De Aperol Spritz Fanshp schikt zich ernaar onderstaande klachtenprocedure voldoende bekend te maken en klachten overeenkomstig deze procedure te behandelen.
   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de klantenservice van de Aperol Spritz Fanshop (per email naar hello@aperolspritzfanshop.be of telefonisch op 09 292.45.95 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 20u).
   3. Bij de Aperol Spritz Fanshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Aperol Spritz Fanshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   4. De consument dient de Aperol Spritz Fanshop in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

    

   GESCHILLEN

   Op overeenkomsten tussen de Aperol Spritz Fanshop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.